اصفهان Isfahan
مسیر شماره قطار ساعت حرکت پذیرایی
مشهد-اصفهان 585 0 عصرانه و صبحانه