اهواز Ahvaz
مسیر شماره قطار ساعت حرکت پذیرایی
تهران-اهواز 132 20:00 عصرانه و صبحانه