تهران Tehran
مسیر شماره قطار ساعت حرکت پذیرایی
مشهد - تهران 349 0 عصرانه  
مشهد-تهران VIP 349 0 پذیراییVIP *
یزد - تهران 621 0 1 عدد پک پذیرایی
اهواز - تهران 133 18:50 عصرانه و صبحانه
میانه 1 - تهران  451 0 1 عدد پک پذیرایی
میانه 2 -تهران 453 16:10 1 عدد پک پذیرایی

 

پذیرایی VIP : شامل صبحانه - عصرانه - پذیرایی نوشیدنی در بدو ورود - آجیل - میوه فصل - شام - پک بهداشتی - لوازم خواب ویژه