تکریم از جناب آقای امین پویا

روز چهارشنبه مورخه 28 آذرماه جلسه تکریم و قدردانی از زحمات جناب آقای امین پویا توسط مدیرعامل محترم و سایر مدیران شرکت صورت پذیرفت.