اعزام کاروان موسسه رسانه ای اوج

اعزام کاروان زیارتی موسسه رسانه ای اوج به اهواز با قطارهای نگین شرکت ریل ترابر سبا