جشنواره آنلاین کیوی چالوس 1399

ریل ترابر سبا حامی جشنواره آنلاین کیوی چالوس 

تاریخ برگزاری :  سه شنبه 27 آبان 1399 ساعت 15

مکان : مازندران - چالوس - روستای نجارکلا