خدمات ایستگاهی در مشهد و اصفهان

 خدمات مسافری شرکت سفیر ریل آسیا جهت رفاه مسافران گرامی  در ایستگاه های مشهد و اصفهان در پاییز 1396 راه اندازی گردید.