روز نیروی هوایی گرامی باد.


سال روز پیمان آسمانی دلیرمردان نیروی هوایی با ولی امر مسلمین جهان گرامی باد.
#خبر
@sabatrains