حرکت ­قطارها بر اساس ساعت رسمی کشور

انجام خواهد پذیرفت.

کلیه قطارهای شرکت ریل ترابر سبا، با با تغییر ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ اول فروردین ۱۳۹۷، طبق ساعت رسمی حرکت میکنند.
#خبر