✅ سفر با قطارهای غدیر انتخاب اول گردشگران خارجی

✅ سفر با قطارهای غدیر انتخاب اول گردشگران خارجی
✅ گردشگران : مهمان نوازی کارکنان قطارهای غدیر و سفر با این قطار خاطره ای شیرین در یاد ما خواهد بود.
@sabatrains
#خبر