تببین برنامه سال ۹۷


جلسه هم اندیشی تبیین برنامه سال ٩٧ حوزه مسافری با حضور معاونت مسافری راه آهن، مدیرعامل شرکت ریل ترابر سبا و همچنین مدیران ارشد راه آهن و شرکتهای مالک در مشهد
#خبر

@sabatrains