اولین جلسه هم اندیشی مدیران محترم راه آهن و شرکت های ریلی

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی مدیران عامل محترم شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری و معاونت محترم مسافری راه آهن ج.ا.ا در سال ۹۷ به میزبانی شرکت ریل ترابر سبا