کتابخانه مطالعه یک دقیقه ای

راه اندازی کتاب خانه مطالعه در یک دقیقه با انتشار کتاب های یک دقیقه ای با رویکرد فرهنگی، و با مضامین و نکات اخلاقی در قطارهای غدیردر جهت گسترش فرهنگ کتاب خوانی