برنامه حرکت قطارها از اول تابستان تا اوایل پاییز ۹۶

برنامه حرکت قطارهای شرکت ریل ترابر سبا از تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۷/۱۱به شرح ذیل خواهد بود:

قیمت قطارهای شرکت از تاریخ ۰۱/۰۴/۹۶ تا ۱۱/۰۷/۹۶

ردیف

مسیر

شماره
 قطار

نوع واگن

ساعت
 حرکت

ساعت
 ورود

حرکت قطار

۱

تهران مشهد

۳۴۸

۴تخته غدیر
 

۱۸:۴۵

۰۴:۵۰

همه روزه

۲

مشهد تهران

۳۴۹

۴تخته غدیر
 

۱۶:۵۰

۰۲:۴۵

۳

سمنان مشهد

۳۲۴

اتوبوسی

۰۵:۲۵

۱۳:۰۰

روزانه رفت و برگشتی

۴

مشهد سمنان

۳۲۵

اتوبوسی

۱۷:۱۰

۰۰:۵۵

۵

تهران اهواز

۱۳۲

۴تخته نگین

۱۶:۱۵

۰۷:۱۵

همه روزه

۶

اهواز تهران

۱۳۳

۴تخته نگین

۱۸:۳۰

۱۰:۰۰

۷

تهران میانه

۴۵۰

اتوبوسی

۰۵:۱۵

۱۱:۱۵

روزانه رفت و برگشتی

۸

میانه تهران

۴۵۱

اتوبوسی

۱۴:۳۵

۲۰:۵۵

۹

تهران میانه

۴۵۲

اتوبوسی

۱۵:۰۰

۲۰:۵۵

روزانه رفت و برگشتی

۱۰

میانه تهران

۴۵۳

اتوبوسی

۰۵:۵۵

۱۲:۰۰

۱۱

اصفهان مشهد

۵۸۴

۴تخته غدیر

۱۶:۴۰

۱۰:۱۰

یک روز در میان

۱۲

مشهد اصفهان

۵۸۵

۴تخته غدیر

۱۵:۵۰

۰۹:۳۵

۱۳

تهران یزد

۶۲۰

۴تخته غدیر

۲۱:۴۰

۰۵:۳۰

یک روز در میان

۱۴

یزد تهران

۶۲۱

۴تخته غدیر

۲۱:۳۵

۰۵:۱۰