قطع همکاری چهار شرکت ریلی مسافری با سایت علی بابا

 قطع همکاری چهار شرکت ریلی مسافری با سایت علی بابا
از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۹۷ شرکت های حمل و نقل ریلی مهتاب سیر جم، ریل سیر کوثر، ریل ترابر سبا و نور الرضا همکاری خود را با سایت علی بابا قطع کردند.
این چهار شرکت علت قطع این همکاری را ناشی از عدم رعایت تعهدات، رعایت نکردن ضوابط فروش بلیت و اعمال تبعیض میان شرکتها اعلام نموده اند.
از آنجایی که علی‌رغم مذاکرات و قول تجدید نظر مدیریت سایت علی بابا، روند سابق ادامه یافت، لذا از اول مهرماه ۱۳۹۷ واگذاری هرگونه سهمیه برای فروش بلیت به سایت مذکور قطع شد.
در این راستا مسافران محترم قطارهای این چهار شرکت می‌توانند بلیت مورد نیاز خود را از شیوه های دیگر از جمله سایر سایت های اینترنتی، همچون سایت شرکت ریل ترابر سبا به آدرس Sabatrains.ir یا سفیر ریل آسیا و یا آژانس‌های مسافرتی سراسر کشور تهیه کنند.