مهر سال 1396

برگزاری کلاسهای آموزشی امداد پزشکی (1396/07/02)
به همت شرکت محترم سفیر ریل آسیا کلاس های آموزش امدادهای پزشکی برای سر میهمانداران شرکت های عضو سفیر برگزار نموده است. در اولین جلسه از این دوره آموزشی که در روز شنبه اول مهرماه در مرکز آموزش شرکت ...