نظرسنجی
*  
*  
*  
تناسب راحتی با نوع و درجه قطار های غدیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
متوسط
خوب
بسیار خوب
عملکرد و رفتار مهمانداران قطارهای غدیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
متوسط
خوب
بسیار خوب
شیوه اطلاع رسانی و راهنمایی در قطارهای غدیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
متوسط
خوب
بسیار خوب
شیوه تهیه بلیت بصورت اینترنتی را چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
متوسط
خوب
بسیار خوب
شیوه تهیه بلیط بصورت حضوری از آژانس ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
متوسط
خوب
بسیار خوب
تناسب قیمت بلیت با خدمات ارائه شده در قطارهای غدیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
متوسط
خوب
بسیار خوب
پیگیری و رسیدگی به شکایات مسافران در قطارهای غدیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
متوسط
خوب
بسیار خوب
کیفیت پذیرایی ارائه شده در قطارهای غدیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
متوسط
خوب
بسیار خوب
حجم پذیرایی ارائه شده در قطارهای غدیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
متوسط
خوب
بسیار خوب
قیمت غذای پذیرایی در قطارهای غدیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
متوسط
خوب
بسیار خوب
مبلمان و تخت ها در قطارهای غدیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
متوسط
خوب
بسیار خوب
نما و طراحی داخلی و خارجی در قطارهای غدیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
متوسط
خوب
بسیار خوب
سیستم های صوتی و تصویری در قطارهای غدیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
متوسط
خوب
بسیار خوب
سیستم سرویس بهداشتی در قطارهای غدیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
متوسط
خوب
بسیار خوب
If you can't read this number refresh your screen