اصفهان Isfahan
مسیر شماره قطار ساعت حرکت پذیرایی
مشهد-اصفهان 585 16:55 عصرانه و صبحانه