اصفهان Isfahan
مسیر شماره قطار ساعت حرکت پذیرایی
مشهد-اصفهان 585 17:10 عصرانه و صبحانه