مشهد Mashhad
مسیر شماره قطار ساعت حرکت
تهران - مشهد 348 21:50
اصفهان -مشهد 584 18:10