اهواز Ahvaz
مسیر شماره قطار ساعت حرکت پذیرایی
تهران-اهواز 132 17:10 عصرانه و صبحانه