اهواز Ahvaz
مسیر شماره قطار ساعت حرکت پذیرایی
تهران-اهواز 132 16:45 عصرانه و صبحانه