تهران Tehran

 

مسیر شماره قطار ساعت حرکت
مشهد - تهران 349 20:05
یزد - تهران 621 21:10
اهواز - تهران 133 16:30
میانه 1 - تهران  451 15:05
میانه 2 -تهران 453 5:10